Rodzicu! Upewnij się, że Twoje dziecko i Ty macie pełną wiedzę o kwestiach wymienionych poniżej. Jednak jeżeli uważa Pan/Pani, że potrzebuje więcej informacji - proszę zapytać dyrektora szkoły, wychowawcę lub skontaktować się z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.


Kluczowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty:

1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu - w terminie głównym i w terminie dodatkowym, w tym warunki przystępowania do egzaminu w terminie dodatkowym

2. Struktura egzaminu (przedmioty egzaminacyjne w danym roku szkolnym; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym wydłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu) oraz zakres sprawdzanych umiejętności - podstawa programowa kształcenia ogólnego

3. Zasady przeprowadzania egzaminu (przebieg egzaminu każdego dnia)

4. Sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

5. Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z nich w tej sali

6. Materiały i przybory pomocnicze, które uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej

7. Konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu oraz konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem tej zasady

8. Możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz możliwość złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów.


Terminy, które warto zapamiętać:

 • Do 30 września

Szkoła ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

 • Do 30 września

Rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji:

a. wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu

b. (od 2022 r.) wskazującej przedmiot do wyboru, z którego uczeń przystąpi do egzaminu

c. informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również do egzaminu z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

 

 • Do 15 października

Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej.

 

 • Nie później niż do 20 listopada*

Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

 

 • Do ok. 15 stycznia*

Rodzice składają pisemną informację o zmianie/zmianach w deklaracji złożonej do 30 września.

 

 • Do ok. 15 stycznia*

Złożenie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wniosku o przeprowadzenie egzaminu w miejscu innym niż szkoła (patrz sekcja I pkt 6 „Informatora”).

 

 • Do ok. 30 marca*

Rodzice przekazują dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego przedmiotu - dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

 

 • Druga połowa kwietnia

Termin główny egzaminu ósmoklasisty.

 

 • Pierwsza połowa czerwca

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.

 

 • Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół.

 

 • Dzień zakończenia roku szkolnego

Wraz ze świadectwem uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.


Więcej informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w danym roku - w tym wzory przydatnych dokumentów - jest dostępnych w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce „Egzamin ósmoklasisty” > „Harmonogram, komunikaty i informacje”.


Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl) dostępne są lub będą również:

od 1 września 2017 r.
informatory o egzaminie ósmoklasisty z: języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych

od 18 grudnia 2017 r.
przykładowe arkusze egzaminacyjne z: języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych

od 21 grudnia 2018 r.
arkusze egzaminu próbnego z: języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych

od końca kwietnia 2019 r.
arkusze egzaminacyjne wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów w kolejnych latach

od 1 września 2020 r.
informatory o egzaminie ósmoklasisty z: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii

od 18 grudnia 2020 r.
przykładowe arkusze egzaminacyjne z: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii

od 20 grudnia 2021 r.
arkusze egzaminu próbnego z: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.


* Dokładne terminy są uzależnione od terminu przeprowadzania egzaminu w danym roku i są ogłaszane w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” w danym roku szkolnym, publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE.

Opracowano na podstawie CKE


roaniec_x_2018_3_20181023_1041617915.jpg

Kalendarz wydarzeń

  

Matematyka